• protestants

 • christelijke

 • basisschool

Het onderwijs op De Capelle
Het beste resultaat in veilige omgeving
Onze activiteiten richten zich voornamelijk op het aanbieden van kwalitatief uitstekend onderwijs. Daarbij wordt zo goed mogelijk handelingsgericht gewerkt om hoge opbrengsten te halen. Het beste resultaat wordt behaald als wij de leerlingen een veilige omgeving aanbieden. Hiervoor proberen wij een positief pedagogisch klimaat te scheppen. Hieronder verstaan wij dat onze leerlingen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en in alle rust aan hun eigen ontwikkeling te werken.

Respect en waardering voor elkaar
Wij vinden het noodzakelijk bij de leerlingen een houding van respect voor elkaar en waardering voor elkaars kwaliteiten te bevorderen. Het eigene van iedereen afzonderlijk dient gerespecteerd te worden. Alleen dan kunnen de individuele kinderen tot de gewenste ontplooiing komen en de wereld exploreren. In zo’n klimaat leert het kind handelen vanuit het zich bewust zijn (worden) van de eigenwaarde en een positief zelfbeeld. Daarvoor is nodig dat een kind de eigen mogelijkheden leert overzien.

Functioneren in groepsverband
Naast alle individuele verschillen vinden wij dat het kind ook in groepsverband moet kunnen functioneren. Dit betekent het accepteren en waarderen van de ander en het andere met behulp van regels en afspraken met als einddoel: veranderingsvaardig te kunnen zijn en in staat zijn veranderende situaties te beheersen door adequaat te reageren.

In de praktijk proberen wij dat vorm te geven door o.a.:
 • centrale aandacht voor de basisvaardigheden in het onderwijsaanbod met in achtneming van de mogelijkheden van het individuele kind;
 • effectieve instructie toe te passen en het werken met goede leermiddelen/materialen. Dit krijgt bij ons vorm in het Capelle Instructie Model, een model waarbij kinderen op het gebied van taal en rekenen op drie niveaus instructie krijgen;
 • een ordelijke en veilige schoolomgeving te creëren;
 • uit te gaan van hoge verwachtingen ten aanzien van de prestaties en de mogelijkheden van de leerlingen;
 • het bijhouden van een leerlingvolgsysteem.

Op deze manier leveren wij een bijdrage aan de toekomstige mogelijkheden van onze leerlingen. Hierbij proberen wij het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen voor hun eigen toekomst te ontwikkelen.

De toegevoegde waarde van betrokken leerkrachten
Leerkrachten vervullen in het geheel een belangrijke plaats en taak. Hun betrokkenheid bij de leerlingen is groot. Samen met de ouders wordt informatie uitgewisseld, zodat aan een positieve opvoedingssituatie kan worden gewerkt. Waar nodig vindt opvoeding- en/of maatschappelijke ondersteuning plaats d.m.v. individuele gesprekken.

De extra zorg voor de individuele leerling is vertaald in:
 • Een vangnet voor de kinderen die extra zorg nodig hebben (taakwerk, interne begeleiding, zorgteam);
 • Het binnenhalen in de school van hulpinstanties, zoals bv. een orthopedagoog, logopediste of een schoolmaatschappelijk werker;
 • Veel aandacht voor de kwaliteit van de leerkrachten.

Enkele belangrijke uitgangspunten voor ons onderwijs
Ons onderwijs wordt zodanig georganiseerd dat elk kind:
 • kan leren op zijn/haar niveau, waarbij het (in principe) in acht jaar kan voldoen aan de kerndoelen, zoals vastgesteld door het ministerie van onderwijs en wetenschappen;
 • zich de instrumentele vaardigheden heeft eigen gemaakt;
 • zich de noodzakelijke kennis van de diverse vakgebieden heeft verworven;
 • zich op creatieve wijze kan uitdrukken en op een eigen manier kan omgaan met creatieve uitingen van anderen;
 • zich als sociaal wezen ontwikkeld heeft, zodat het optimaal kan deelnemen aan het menselijk verkeer;
 • om kan gaan met eigen emoties en die van anderen;
 • wordt uitgedaagd zich een mening te vormen waarbij het standpunt van de ander als waardevol beschouwd moet worden;
 • zich veilig/thuis kan voelen op school;
 • participeert binnen de aandacht voor de belangstelling, zorgen en vreugdevolle ervaringen van de overige leerlingen;
 • ruimte heeft voor de eigen identiteit en de ontwikkeling daar van;
 • de belangrijkheid van de levensovertuiging als basis en inspiratiebron ervaart;
 • uitgenodigd wordt tot het vinden van een eigen, persoonlijke levensovertuiging;
 • de school als leefgemeenschap ervaart;
 • bescherming en ontwikkeling van eigenwaarde en zelfrespect in de dialoog ervaart en uitbouwt.

Contactgegevens
Basisschool de Capelle

Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam

020 6367723


Administratie:

Marion.vanTwiller@amosonderwijs.nl