School

Missie en visie van de school

Ons motto is : Met kanjers in de weer! Naast alle individuele verschillen vinden wij dat het kind ook in groepsverband moet kunnen functioneren. Dit betekent het accepteren en waarderen van de ander, met behulp van regels en afspraken met als einddoel: veranderingsvaardig te kunnen zijn en in staat zijn veranderende situaties te beheersen door adequaat te reageren. Wij hebben hoge verwachtingen ten aanzien van de prestaties en de mogelijkheden van al onze leerlingen.

Wij streven ernaar dat deze kinderen een plek vinden waar zij zich fijn voelen en zich ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. Ons onderwijs geven wij vorm door heldere regels, structuur en gedegen les te geven. Wij dagen de leerlingen uit om nieuwsgierig, leergierig en ondernemend te zijn. Zoals Onderbouwd dit verwoordt: “Leer ze ervaren, Leer ze voelen, Leer ze beleven, Leer ze het zelf te doen!”

Ons motto is:

Met kanjers in de weer!

Ons onderwijs

De Capelle biedt zowel ondersteuning aan leerlingen die hulp nodig hebben om de minimumdoelen te behalen, als aan de leerlingen die juist méér uitdaging en verdieping aankunnen. De leerkrachten werken volgens de methodiek van Handelingsgericht werken, wat betekent dat analyse van de resultaten van (individuele) leerlingen bepalend zijn voor het aanbod.

 

Documenten

Schoolondersteuningsprofiel (Word bestand)

Oecumenisch

De Capelle is een Oecumenische school. Dat wil zeggen dat wij vanuit een levensbeschouwelijke visie gestalte geven aan ons onderwijs. Leerkrachten bieden bouwstenen aan, geput uit de christelijke opvattingen van de school en uit andere religieuze tradities. Zij leven een zelfbewuste en open houding voor, die kinderen inspireert om te onderzoeken wat voor hen waardevol is en waardoor zij leren begrip te ontwikkelen voor elkaars cultuur en godsdienst.

Kanjertraining!

Wij zijn een Kanjerschool! Alle leerkrachten zijn of worden geschoold om aan onze kinderen de Kanjertraining te geven. Uitgangspunten en afspraken van deze training zijn: We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit en niemand blijft zielig. Door deze afspraken consequent te benoemen, voor te leven en met kinderen te bespreken, creëren we een stevig positief pedagogisch klimaat waarin we met z’n allen positief met elkaar om gaan.